Support : 02-136-9557
5elem
5Elem Material Scientific เป็นผู้ผลิตชั้นนำด้านสายส่งน้ำชนิดมีลวดถักหุ้มด้วยยางของโลก ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ภายใต้ระบบคุณภาพ ISO พร้อมกับมาตรฐานอุตสาหกรรมเช่น UL ULC FM สินค้าเหล่านี้วางขายในสหรัฐอเมริกามากว่า 18 ปีแล้ว
Showing all 1 results